افتتاح بخش بازی در ۴۶ کتابخانه عمومی فارس

29تیر
افتتاح بخش بازی در ۴۶ کتابخانه عمومی فارس

افتتاح بخش بازی در ۴۶ کتابخانه عمومی فارس

بخش بازی ۴۶ کتابخانه فارس در قالب رویداد هم بازی به طور همزمان آغاز شد.