تولد روزانه ۱۳ نوزاد طی بهار در بیمارستان شوشتری شیراز

21تیر
تولد روزانه ۱۳ نوزاد طی بهار در بیمارستان شوشتری شیراز

تولد روزانه ۱۳ نوزاد طی بهار در بیمارستان شوشتری شیراز

رئیس بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز گفت: طی سه ماه اول امسال یک هزار و ۱۹۱ زایمان موفق در این مرکز انجام شده یعنی تقریبا روزانه ۱۳ تولد، ثبت شده است.