داروهای نادر

25تیر
رفع نیازهای کشور در حوزه تامین داروهای نادر
با امضای موافقتنامه مشترک محقق می شود؛

رفع نیازهای کشور در حوزه تامین داروهای نادر

با امضای یک موافقت نامه میان معاونت علمی ریاست جمهوری و یک شرکت تامین سرمایه فعال در حوزه سلامت، نیازهای کشور در حوزه تامین داروهای نادر فراهم می شود.