دانشگاه های علوم پزشکی

17تیر
افزایش تعامل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و یمن

افزایش تعامل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و یمن

معاون درمان وزیر کشور یمن با هدف افزایش تعامل بین دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و یمن، به شیراز سفر کرد.