دستور رئیس جمهور در مورد شرایط شغلی زنان

19تیر
دستور رئیس جمهور در مورد شرایط شغلی زنان

دستور رئیس جمهور در مورد شرایط شغلی زنان

انسیه خزعلی، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در توئیتی نوشت: با وجود اشتراکات بسیار، افتراقاتی نیز در بحث زن و خانواده میان ایران و ازبکستان قابل توجه بود خصوصاً در مسئله اشتغال زنان که برخی متأثر از تسلط سالیان متمادی حکومت شوروی بر این کشور است.