سنگ نگاره ساسانی به موزه دوران اسلامی می‌رود

19تیر
سنگ نگاره ساسانی به موزه دوران اسلامی می‌رود

سنگ نگاره ساسانی به موزه دوران اسلامی می‌رود

مأموران مرز هوایی بریتانیا در فرودگاه استنستد لندن در تاریخ ۲۶ دی ماه سال ۱۳۹۴ برابر با ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ به یک محموله مشکوک شدند که بسته بندی غیر معمولی داشت. آنها پس از بررسی محموله با نقش برجسته ای مواجه شدند.