نمایشگاه آثار خوشنویسی بانوان فارس برپا شد

12تیر
نمایشگاه آثار خوشنویسی بانوان فارس برپا شد

نمایشگاه آثار خوشنویسی بانوان فارس برپا شد

دومین نمایشگاه آثار خوشنویسی بانوان فارس در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور برگزار شد.