آبرسانی دائم به ۲ هزار و ۷۲۲ واحد از ۱۵ سایت مسکن ملی در فارس انجام شد

09مرداد
آبرسانی دائم به ۲ هزار و ۷۲۲ واحد از ۱۵ سایت مسکن ملی در فارس انجام شد

آبرسانی دائم به ۲ هزار و ۷۲۲ واحد از ۱۵ سایت مسکن ملی در فارس انجام شد

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس با بیان اینکه از تامین آب شرب ۱۴۳ سایت از ۱۶۹ سایت مسکن ملی در شهرستان های استان در حوزه وظایف شرکت آبفا استان فارس است، گفت: آبرسانی دائم به ۲ هزار و ۷۲۲ واحد از ۱۵ سایت مسکن ملی در استان انجام شد.