آبشار شوی

05فروردین
امپراطوران شوی
مهدی زارعی*

امپراطوران شوی

" وقتی که یزدان به شب مهر خورشید زد و جهان تکیه گاه جمشید شد" کاروان آسوده از خستگی راه ما نیز رهرو سفری دراز می شود تا یکی از زیباترین آبشارهای کشور بلکه خاورمیانه را به تماشا بنشیند.