آرامستان دارالسلام

20شهریور
آرامستان دارالسلام شیراز ساماندهی و بهسازی می‌شود
رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز:

آرامستان دارالسلام شیراز ساماندهی و بهسازی می‌شود

رئیس سازمان مدیریت آرامستان‌های شهرداری شیراز، از ساماندهی و بهسازی آرامستان دارالسلام خبر داد.