تفاهم نامه اداره گاز

26تیر
تفاهم نامه گازرسانی به منازل مددجویان فارس امضاء شد

تفاهم نامه گازرسانی به منازل مددجویان فارس امضاء شد

تفاهم نامه سه جانبه شرکت گاز استان فارس با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی استان فارس امضاء شد .