خط دوم انتقال آب درودزن به شیراز،آماده بهره برداری

24تیر
خط دوم انتقال آب درودزن به شیراز،آماده بهره برداری

خط دوم انتقال آب درودزن به شیراز،آماده بهره برداری

خط دوم آبرسانی از سد درودزن به شیراز کامل و آماده بهره برداری شد.