سلامت الکترونیک

25تیر
سلامت الکترونیک و دلیل اهمیت آن
عضو هیئت علمی علوم پزشکی شیراز مطرح کرد:

سلامت الکترونیک و دلیل اهمیت آن

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، استفاده مطلوب از ابزارهای نوین ارتباطی و فناوری اطلاعات در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه را یک الزام دانست و ضرورت پرداختن هرچه بیشتر به این مبحث را متذکر شد.