شکارچیان غیر مجاز در شهرستان فراشبند قبل از اقدام به شکار به دام افتادند

16خرداد
شکارچیان غیر مجاز در شهرستان فراشبند قبل از اقدام به شکار به دام افتادند

شکارچیان غیر مجاز در شهرستان فراشبند قبل از اقدام به شکار به دام افتادند

شماری از متخلفین و شکارچیان غیر مجاز در شهرستان فراشبند قبل از اقدام به شکار و با کشف سه قبضه سلاح شکاری غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع دالان فراشبند به دام افتادند.