کودکان بهزیستی

26تیر
در ۳ روز سرپرست موقت کودکان بهزیستی شوید

در ۳ روز سرپرست موقت کودکان بهزیستی شوید

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اظهار داشت: کودکان در شیرخوارگاه‌ها و بهزیستی‌ها پس از شناسایی والدین به خانواده‌ها سپرده می‌شوند. این به معنی فرزندخواندگی نیست بلکه فقط کودکان در روند فرزندخواندگی به خانواده‌ها سپرده می‌شوند.