72 پروژه آبرسانی توسط آبفای استان فارس در هفته دولت بهره برداری می شود

22مرداد
۷۲ پروژه آبرسانی توسط آبفای استان فارس در هفته دولت بهره برداری می شود

۷۲ پروژه آبرسانی توسط آبفای استان فارس در هفته دولت بهره برداری می شود

مدیر عامل آبفای استان فارس گفت: به مناسبت هفته دولت 72 پروژه آبرسانی در 126 شهر و روستا و با جمعیت 800 هزار نفری در فارس توسط این شرکت مورد بهره برداری قرار می گیرد.