بیمارستان شوشتری

21تیر
تولد روزانه ۱۳ نوزاد طی بهار در بیمارستان شوشتری شیراز

تولد روزانه ۱۳ نوزاد طی بهار در بیمارستان شوشتری شیراز

رئیس بیمارستان مادر و کودک شوشتری شیراز گفت: طی سه ماه اول امسال یک هزار و ۱۹۱ زایمان موفق در این مرکز انجام شده یعنی تقریبا روزانه ۱۳ تولد، ثبت شده است.