آبفاشیراز

04بهمن
ضرورت آموزش فرهنگ شهروندی در کنار آموزش حفاظت از منابع آب

ضرورت آموزش فرهنگ شهروندی در کنار آموزش حفاظت از منابع آب

رئیس گروه احیا و تعادل بخشی آب منطقه‌ای فارس بیان اینکه یکی از مهمترین پروژه های طرح احیا و تعادل بخشی، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگسازی است اظهار داشت: آموزش فرهنگ شهروندی همزمان با آموزش مصرف بهینه آب نقش فراگیری در حفاظت از منابع آب دارد و از رسالت های شهرداری ها است که باید دنبال گردد.