آب

16شهریور
تاسیسات آبی؛ فصلی نوین در صنعت گردشگری

تاسیسات آبی؛ فصلی نوین در صنعت گردشگری

کارگروه اجرایی فعالیت‌های گردشگری در تاسیسات آبی شرکت آب منطقه‌ای فارس تشکیل شد.