۱۴ هزار هکتار مزارع فارس در سیطره طلای سفید

19تیر
۱۴ هزار هکتار مزارع فارس در سیطره طلای سفید

۱۴ هزار هکتار مزارع فارس در سیطره طلای سفید

امسال ۱۴ هزار هکتار از مزارع فارس زیر کشت پنبه رفته است.